Çerez Örnek
canlı destek

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde çift anadal yapmak isteyen öğrenciler belirlenen tarihlerde başvurularını yaparlar ve en yüksek not ortalamalı öğrenciler o dönem için belirlenen kontenjan sayısınca programa kabul edilirler. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde çift anadal yapan bir öğrencinin alması gereken kredi 240 AKTS’dir. Çift anadal programı ile ilgili uygulamalar Ege Üniversitesi Çift Ana Dal Ve Yan Dal Yönergesi’ne göre yapılmaktadır, detayları aşağıda belirtilmiştir.

Çift Ana Dal Eğitim-Öğretim Esasları

MADDE 5 - (1) Çift Ana dal uygulamasında;

a) Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. (Ek:RG-09/6/2017-30091)

b) Çift ana dal takvimi ve kontenjanları senato tarafından belirlenir.

c) Başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır.

d) Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki AGNO’nun 100 tam puan üzerinden en az 70 olmak şartıyla ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması % 20 oranından az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

e) Tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının % 20’sinden az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

f) Çift ana dal programlarına yapılan başvurular, ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

g) Öğrencinin ikinci ana dal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili ikinci ana dal önlisans/lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. (Değişik:RG-09/6/2017-30091)

h) Kayıtlı bulunduğu ana dal programından izinli sayılan öğrenci, ikinci ana dal programından da izinli sayılır.

ı) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için azami sekiz yıl ve öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için azami dokuz yıl ve önlisans diploma programları için azami dört yıldır. (Değişik:RG-09/6/2017-30091) Bu öğrencilere, ana dal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda bu programa ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği ikinci ana dal programını yürüten birim yetkilidir.

 i) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde özel yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

j) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere, 100 tam puan üzerinden 65’e kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 65’e düşen öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yıl sonunda ilgili birim tarafından tespit edilerek yönetim kurulu kararı ile ikinci ana dal diploma programından kayıtları silinir.

 k) Çift ana dal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci ana dal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından kararlaştırılır. Öğrencinin ana dal programında kabul edilmeyen ikinci ana dal programında başarılı olduğu dersler, AGNO’ya dahil edilmeden transkript ve diploma ekinde yer alır.

 l) Çift ana dal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci ana dal programında almış oldukları dersler, yan dal programı için yeterli ise yan dal sertifikası verilir. Yeterli değil ise yeterli duruma getirebilmeleri için bu öğrencilere, ikinci ana dal programında bir yarıyıl ek süre verilir. Eşdeğerliği kabul edilen çift ana dal dersleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 m) Çift ana dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa başvuramaz.

 n) Ana dal ve ikinci ana dal programlarına ait stajlar, programlar arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yürütülür.

 o) Çift ana dal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, çift ana dal programını yürüten bölümün ve çift ana dal programının bağlı olduğu birimin onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre çift ana dal programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilmez.

 ö) Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

MADDE 6 - (1) Çift ana dal programına;

a) Öğrenci, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. (Değişik:RG-09/6/2017-30091)

b) Çift ana dal diploma programlarına başvurabilmek için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.

c) Çift ana dal programına başvuracak öğrencinin ana dal programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almalıdır.

d) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

e) Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

f) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan çift ana dal programlarına yabancı dil yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilemez.

g) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye alınmayan adaylar ile başvurusu değerlendirilip kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında duyurulur.

 

Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY